Hur vi hanterar dina personuppgifter som medlem

Kommunals a-kassa är personuppgiftsansvarig och det innebär att vi har ansvar för att dina personuppgifter hanteras enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen.

För oss på Kommunals a-kassa är det viktigt att du som medlem har full insyn i hur vi behandlar dina personuppgifter, att du känner till dina rättigheter och att du på ett lätt sätt kan utöva dem.

Varför vi behandlar personuppgifter

Vi behandlar huvudsakligen dina personuppgifter för att vi ska kunna hantera ditt medlemskap och utreda och betala ut ersättning. Vi använder inte dina personuppgifter till något annat ändamål.

Grunden för behandlingen är oftast att den är nödvändig för vår myndighetsutövning. Bara de personer som behöver dina uppgifter för att utföra sitt arbete kan ta del av dem.

Vi kan hämta eller lämna ut personuppgifter

Bland annat så hämtar vi uppgifter om dig om det är nödvändigt för att besluta om din rätt till ersättning. Vi frågar till exempel CSN ifall du har fått beviljat studiemedel för den period du söker ersättning från a-kassan. Vi lämnar också ut personuppgifter om dig när vi behöver göra det enligt lag. Som exempel lämnar vi ut dina kontrolluppgifter för utbetald ersättning till Skatteverket.

Om du har avslutat ett medlemskap hos en annan a-kassa hämtar vi uppgifter om ditt medlemskap från din gamla a-kassa. Vi lämnar också ut uppgifter till din nya a-kassa om du väljer att avsluta ditt medlemskap hos oss.

Om du är medlem i både Kommunals a-kassa och fackförbundet Kommunal så betalar du din avgift till fackförbundet Kommunal. För att medlemsavgiften ska bli rätt behöver de därför veta att du är medlem i a-kassan. Är du bara med i a-kassan betalar du själv in din avgift till oss och då lämnar vi inga uppgifter till fackförbundet Kommunal.

För vi ska ha rätt kontaktuppgifter till dig uppdaterar vi din adress med hjälp av SPAR, (Statens personadressregister).

Om Statistiska centralbyrån begär det måste vi lämna ut uppgifter om medlemskap. Det gäller också om Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen begär det.

Vi tar bort dina uppgifter när de inte längre behövs

Vi har inte kvar dina personuppgifter längre än vi behöver och vi har regler för hur länge vi får spara dem. Allmänna handlingar i våra register gallras enligt Riksarkivets föreskrift.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta hur dina personuppgifter hanteras. Du har också rätt att få se vilka uppgifter vi har sparat om dig genom att begära ett registerutdrag.

Offentlighet och sekretess

Kommunals a-kassa omfattas av reglerna för offentlighet och sekretess i ärenden om ersättning från a-kassan och i ärenden om medlemsavgift för arbetslösa medlemmar.

Det betyder att handlingar som hör till sådana ärenden är allmänna. Alla har rätt att läsa allmänna handlingar. Man behöver inte berätta varför man vill läsa en allmän handling för att kunna få ta del av den.

Uppgifterna i våra allmänna handlingar är dock sekretessbelagda om det riskerar att skada den person som uppgiften gäller eller någon annan om vi lämnar ut uppgifterna. Därför gör vi alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut uppgifter ur allmänna handlingar.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa mer i dokumentet nedan.

Information om behandling av personuppgifter

Kontaktuppgifter

Telefon 0771-25 80 00

Kommunals a-kassas dataskyddsombud:

dataskyddsombud@kommunalsakassa.se

Maria Kilander
Box 1066
101 39 Stockholm

Om du anser att Kommunals a-kassa behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen, kan du lämna in ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen):

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
140 20 Stockholm

Besök www.datainspektionen.se för mer information.