Dina personuppgifter när du söker jobb hos oss

Din integritet och säkerheten för dina personuppgifter är viktiga frågor för Kommunals a-kassa. Dina personuppgifter behandlas därför i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679), som sedan 25 maj 2018 gäller som svensk lag.

Den här informationen beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter när du söker en tjänst hos oss. Det är viktigt att du tar del av den så att du känner till vad vi gör med dina personuppgifter och syftet med dem.
 

Till vem riktar sig informationen?

Informationen riktar sig till dig som väljer att söka en tjänst hos oss. Den beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.
 

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter samlas in och behandlas enbart i de syften som framgår av denna text.

Syfte
Kommunals a-kassa behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera vår relation till dig i egenskap av sökande till en tjänst. Kommunals a-kassa behandlar enbart personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig. Det gäller även känsliga personuppgifter.

Laglig grund
Kommunals a-kassa behandlar dina personuppgifter på de grunder som följer av artikel 6.1.b och c i dataskyddsförordningen.

Om du inte får en tjänst som du har sökt, men vi vill spara din ansökan för kommande tjänster kommer vi bara att göra det om du samtycker. I sådant fall sker behandlingen med stöd av artikel 6.1.a.

Personuppgifter
När du söker en tjänst hos Kommunals a-kassa kommer vi att behandla dina personuppgifter. De personuppgifter vi behandlar kommer att utgå ifrån de uppgifter som du själv lämnar i samband med din ansökan.

De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig är bland annat namn, personnummer, kön, adress, telefonnummer, e-postadress, betyg, intyg, utbildnings- och arbetslivserfarenhet, resultat från tester och uppgifter från referenter.

Det är ditt ansvar som sökande av en tjänst hos oss att kontrollera att dina referenter ger sitt godkännande till att deras personuppgifter lämnas ut.

Om du väljer att lämna ut ett fotografi av dig själv till i samband med din ansökan, kommer Kommunals a-kassa att behandla fotografiet.

Kommunals a-kassa kommer endast att behandla dina personuppgifter för framtida rekrytering om du samtycker till det.

Lagring och gallring av personuppgifter                                  
Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Som huvudregel kommer vi att spara dina personuppgifter under två (2) år från det datum som rekryteringen avslutades. Det gör vi för att tillvarata dina och våra egna rättsliga intressen.
 

Vilket skydd har dina personuppgifter?

Kommunals a-kassa har säkerhetsrutiner och har vidtagit rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Åtkomsten till dina personuppgifter är begränsad till de av Kommunals a-kassas anställda som är behöriga att hantera dina personuppgifter. Sekretessavtal tillämpas för anställda som har åtkomst till och hanterar dina personuppgifter.

Kommunals a-kassa anlitar enbart personuppgiftsbiträden som kan garantera att lagar och förordningar följs. Kommunals a-kassa för aldrig ut personuppgifter till tredje land.
 

Överföring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att delas med och överföras till, och vid behov behandlas av, utomstående, det vill säga personer eller samarbetspartners utanför Kommunals a-kassa, i den utsträckning det krävs för att fullgöra en anställnings- och rekryteringsprocess.

Samarbetspartners är till exempel externa leverantörer som bistår Kommunals a-kassa i rekryteringssammanhang.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.
 

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig är:

Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa
Organisationsnummer: 802005-4881
Box 1066
101 39 Stockholm

Det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att de behandlingar som utförs sker på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig lagstiftning

Vad har du för rättigheter när det gäller dina personuppgifter?

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Kommunals a-kassa, ett så kallat registerutdrag.

Du har även rätt begära rättning eller radering av dina personuppgifter. Dina uppgifter kan dock bara raderas om de inte längre behövs för det syfte som de behandlas.

Om du anser att dina rättigheter eller att din personliga integritet har kränkts, har du rätt att lämna in klagomål.

Begäran om registerutdrag, rättning och/eller radering samt klagomål lämnar du till Kommunals a-kassas dataskyddsombud:

Maria Kilander
Box 1066
101 39 Stockholm
dataskyddsombud@kommunalsakassa.se

Om du anser att Kommunals a-kassa behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen, kan du lämna in ditt klagomål direkt till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen):

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
140 20 Stockholm
datainspektionen.se

Ändringar i den här informationen

Ändringar kan komma att göras i den här informationen i den utsträckning
det anses nödvändigt för att uppfylla nya lagkrav eller tekniska krav.

Om ändringar sker i den här informationen kommer det att meddelas i anslutning till informationen.

Kontakt

Om du har frågor om den här informationen eller om Kommunals a-kassas behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.