6 اشتباۀ معمولی که ممکن است در گزارش زمانی انجام بدهید

بعضاَ در نوشتن گزارش زمانی اشتباه صورت می گیرد. به همین دلیل ما فهرستی را در مورد اشتباه های که اکثراَ مشاهده می کنیم، ساخته ایم.

از معمولی ترین اشتباه ها در گزارش زمانی پرهیز کنید

مهم است تا گزارش زمانی خود را درست بنویسید تا ما بتوانیم تعویض پولی درست را برای تان پرداخت کنیم. در اینجا یک فهرست 6 اشتباۀ معمول وجود دارد:

همه ساعت های نوکریوالی را نمی نویسند

نوکریوالی به عنوان کار شمرده شده و باید در گزارش زمانی نوشته شود. این موضوع حتی برای نوکریوالی خوابیده و ساعت های نوکریوالی با تعویض پولی اندک نیز اعتبار دارد.

مراقبت از کودک و معاش والدین را نمی نویسند

زمانی که از کودک مراقبت می کنید یا در مرخصی والدین قرار دارید، مستحق دریافت تعویض پولی نمی شوید. در عوض از Försäkringskassan (صندوق بیمۀ اجتماعی) تعویض پولی تقاضا کنید و در گزارش زمانی بنویسید که از کودک مراقبت می کنید یا معاش والدین دریافت می کنید.

ساعت های کاری را خیلی زیاد یا خیلی کم می نویسند

افرادی زیاد تعداد ساعت های کار را در گزارش زمانی اشتباه می نویسند یا هم کار خود را در یک هفتۀ اشتباه می نویسند. مهم است تا ساعت های کار تان را در روز صحیح بنویسید تا تعویض پولی نادرست دریافت نکنید.

به عوض فیصد، ساعت ها را می نویسند

اگر به یک فیصدی خاص استخدام شده اید باید همیشه فیصدی استخدام (میزان اشتغال) خود را برای هر هفته بنویسید.

ساعت های اضافی یا غیرحاضری را نمی نویسند

اگر نیمه وقت به شکل فیصدی استخدام شده اید باید هر هفته آن را در گزارش زمانی خود بنویسید. اما روز های که نتوانسته اید کار کنید، مریض بوده اید یا از کودک تان مراقبت کرده اید و یا هم ساعت های که کار اضافی نموده اید را نیز بنویسید.

برای تعطیلات معاش والدین را نمی نویسند

حتی اگر صرفاَ در تعطیلات نیز معاش والدین را بدست می آورید، باید آن را در گزارش زمانی خود بنویسید.

اگر از تغییرات مهم اطلاع ندهید

اگر در مورد تغییرات مهم به ما معلومات ندهید ممکن است مجبور شوید تعویض پولی که دریافت کرده اید را دوباره بپردازید. در بدترین حالت ممکن است دریافت تعویض پولی را از دست بدهید و به پولیس معرفی شوید. به همین دلیل مهم است تا با نوشتن گزارش های زمانی خود دقیق باشید و از تغییرات به ما اطلاع بدهید. اگر مطمئن نیستید چگونه باید عمل کنید با ما تماس بگیرید تا ما به شما کمک کنیم.

Dela:

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad:

Dela: