آیا حق دارید بیمۀ بیکاری دریافت کنید؟

برای این که مستحق دریافت بیمۀ بیکاری شوید باید برخی شرایط را تکمیل نمایید.

شما باید حد اقل 6 ماه کار کرده باشید

برای این که بتوانید از صندوق بیمۀ بیکاری پول بدست بیآورید باید قبل از این که بیکار شوید این شرایط را تکمیل نمایید:

  • در جریان یک سال اخیر حد اقل 6 ماه و هر ماه حد اقل 60 ساعت کار کرده باشید.
  • در جریان یک سال اخیر حد اقل 420 ساعت در 6 ماه به شکل متواتر، و حد اقل 40 ساعت در هر ماه کار کرده باشید.

اگر در جریان سال اخیر در مرخصی والدین قرار داشته اید، مریض بوده اید یا به شکل تمام وقت تحصیل نموده اید، در آن صورت در برخی حالات می توانید از کاری که در گذشتۀ دور انجام داده اید، استفاده کنید.

آیا در گذشته بیمۀ بیکاری دریافت کرده اید؟

اگر در گذشته تعویض پولی دریافت کرده اید و روزهای مستحق تعویض پولی باقی مانده است، در برخی موارد می توانید از آنها استفاده کنید. برای این که بتوانید از این روز ها استفاده کنید نباید از آخرین باری که تعویض پولی دریافت کردید، بیشتر از شش ماه گذشته باشد.

اگر بیشتر یک سال از آن گذشته باشد باید یک شرط جدید کاری را تکمیل نموده و برای دریافت تعویض پولی دوباره تقاضا نمایید. اما اگر مثلاَ در تعطیلی والدین قرار داشتید، مریض بودید یا به شکل تمام وقت تحصیل می نمودید، می توانید در برخی موارد تعویض پولی خود را بدست بیآورید حتی اگر بیشتر یک سال نیز سپری شده باشد. با ما تماس بگیرید تا به شما بیشتر بگوییم.

تحصیل، کار، مرخصی والدین یا مریضی بالای تعویض پولی تان تاثیر می گذارد

اگر می خواهید شامل یک کورس شوید، یک کار نیمه وقت داشته باشید، مرخصی والدین داشته باشید یا هم اگر مریض شوید همه این ها می توانند روی حق شما برای دریافت تعویض پولی تاثیر بگذارند. اگر می خواهید بیشتر بدانید می توانید زیر عنوان کدام قوانین اعتبار دارد External link. بیشتر بخوانید. External link.

Dela:

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad:

Dela: