چه زمانی پول های خود را بدست می آورید؟

در صفحۀ نخست ما می توانید زیر عنوان Viktiga datum (تاریخ های مهم) زمان بررسی مورد نظر را مشاهده کنید.

چه زمانی تقاضانامۀ شما تکمیل خواهد شد؟

رسیدگی به همه تقاضانامه ها زمان مختلف را در بر می گیرد و متاسفانه ما نمی توانیم یک تاریخ دقیق را به طور مشخص برای قضیۀ شما ارائه کنیم.

ما به همه تقاضانامه ها برای تعویض پولی به همان ترتیبی که آنها را بدست آورده ایم، رسیدگی می کنیم. زمانی که به تقاضانامۀ شما رسیدگی می کنیم می توانید از طریق Mina sidor (صفحات من) یا یک نامه از طرف ما، معلومات بدست بیاورید. اگر از ما اطلاعی بدست نیآورده اید به این دلیل است که تا اکنون فرصت نیافته ایم به قضیۀ شما رسیدگی کنیم. شما می توانید زمان رسیدگی را در صفحۀ اصلی ما تعقیب کنید.

شما می توانید این گونه به ما کمک کنید تا به تقاضانامۀ شما زودتر رسیدگی نماییم

 • زمانی نوشتن تقاضانامه برای تعویض پولی، دقیق باشید
  مهم است تا در مورد هر آنچه را که در جریان 13 ماۀ اخیر انجام داده اید، معلومات بدهید.
 • وارد Mina sidor (صفحات من) شوید و همه اطلاعات موجود در فهرستی که باید انجام بدهید را بفرستید
  اگر بعد از رسیدگی به قضیۀ تان به اطلاعات بیشتر از شما ضرورت داشته باشیم، از طریق Mina sidor با شما تماس خواهیم گرفت.
 • گزارش زمانی را به زودی ممکن ارائه کنید
  ما نمی توانیم بدون گزارش زمانی شما، تصمیم بگیریم. به ارائه گزارش زمانی برای هفته های که تعویض پولی تقاضا می کنید، ادامه بدهید. حتی اگر تا اکنون فرصت نداشته ایم در مورد آن تصمیم بگیریم.
 • از تغییرات به ما گزارش بدهید
  اگر مثلاَ کار پیدا می کنید، معاش والدین اخذ می کنید یا به تحصیل آغاز می کنید، مهم است تا به ما در این موارد اطلاع بدهید.
 • یک تصدیق را چند بار نفرستید
  اگر یک تصدیق را چند بار بفرستید این خطر وجود دارد که رسیدگی به تقاضا تان با تاخیر مواجه شود.
 • فرآموش نکنید که تصدیق کارفرما را بفرستید
  شما نیاز دارید از کارفرما/ کارفرما های خود تقاضا نمایید تا برای زمانی که کار کرده اید، تصدیق کارفرما بدهد. ما به تصدیق کارفرما برای 12 ماۀ اخیر که کار کرده اید، ضرورت داریم.

  اگر کارفرما شما یک تصدیق الکترونیک را صادر نموده است، قبل از این که ما بتوانیم آن را ببینیم لازم است با کارت شناسایی الکترونیک تان آن را تایید نمایید. شما می توانید تصدیق را در Mina sidor زیر عنوان "Nya arbetsgivarintyg" (تصدیق جدید کارفرما) پیدا کنید.

Dela:

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad:

Dela: