گزارش زمانی خود را این گونه تکمیل می کنید

برای این که بتوانید از بیمۀ بیکاری تان پول بدست بیآورید باید هر هفته گزارش زمانی خود را تحویل بدهید. گزارش زمانی را می توانید از طریق سرویس الکترونیک ما Mina sidor انجام بدهید External link.

 

این گونه انجام می دهید

با انتخاب نمودن هفته ای که می خواهید از آن گزارش بدهید، آغاز می کنید. با انتخاب نمودن گزینۀ که برای تان اعتبار دارد از فعالیت های همه روزۀ خود گزارش بدهید. حتی روز های شنبه و یکشنبه نیز باید شامل باشند.

شما می توانید بین این گزینه ها انتخاب کنید

  • بیکار
  • کار
  • مرخصی با معاش
  • نمی توانم کار کنم
  • مریض/ VAB (مراقبت از فرزند)/ معاش والدین

در مرحلۀ بعدی می توانید اطلاعات خود را بررسی نموده و آنها را تحویل بدهید.

در زیر در مورد آنچه که برای کار، مرخصی با معاش، مریضی، مراقبت از فرزند و معاش والدین اعتبار دارد توضیح می دهیم

مهم است تا به شکل درست معلومات ارائه کنید

مهم است تا گزارش زمانی تان را به شکل درست تکمیل کنید. اگر معلومات نادرست ارائه کنید یا هم اطلاعاتی را ارائه کنید که می تواند روی پرداخت پول به شما تاثیر بگذارد، ممکن است به بازپرداخت مکلف شوید. اگر در مورد نحوۀ اجرای کار مطمئن نیستید همیشه می توانید به با تماس بگیرید و ما به شما کمک خواهیم نمود.

برای شما که کار می کنید

آیا به شکل نیمه وقت کار می کنید؟

اگر با یک فیصدی خاص استخدام شده اید یا ساعت های کاری تضمین شده در هفته دارید، صرفاَ باید فیصدی (ساعت های کاری) خود را در گزارش زمانی بنویسید. حتی اگر برنامۀ کار تان متغییر هم باشد باید هر هفته فیصدی خود را بنویسید. فیصدی را در زیر عنوان "Anställningens omfattning" (گستردگی استخدام) بنویسید. اگر علاوه بر فیصدی تان کار اضافی هم می کنید باید هر دو، فیصدی و ساعت های اضافی کاری تان را بنویسید. همچنان اگر مثلاَ به دلیل مریضی کار نمی کنید، این را نیز باید بنویسید.

آیا به شکل ساعتی استخدام شده اید؟

شما که به شکل ساعتی استخدام شده اید و در هنگام ضرورت کار می کنید، باید ساعت های کار تان را برای هر روز بنویسید. تعداد ساعت های که به شکل کامل یا نیمه کار کرده اید را بنویسید.

آیا به شکل نوکریوال یا آماده باش کار می کنید؟

شما که به شکل نوکریوال/عاجل یا آماده باش کار می کنید باید در گزارش زمانی خود همه ساعت های کار تان را بنویسید. زیرا این به عنوان ساعت های که کار کرده اید شمار می شود. این موضوع برای نوکریوال که خواب بوده نیز اعتبار دارد. اگر زمان کار تان به عنوان نوکریوال شامل ساعت های کاری شما برای استخدام نیمه وقت به شکل فیصدی می گردد، ضرورت ندارید ساعت های نوکریوالی را بنویسید. اگر مطمئن نیستید چگونه باید عمل کنید لطفاَ با ما تماس بگیرید و ما شما را کمک خواهیم کرد!

آیا به عنوان یک مامور آتش نشانی/اطفائیه به شکل نیمه وقت کار می کنید؟

شما که به عنوان مامور آتش نشانی به شکل نیمه وقت استخدام شده اید شامل مقررات خاصی می شوید و ضرورت ندارید ساعت های آمادگی و تمرین را در گزارش زمانی بنویسید. در مقابل تا زمانی که تاییدی آن را توسط ما به عنوان کار اضافی دریافت نکرده اید باید در گزارشات زمانی تان در بخش تجهیزات و مراقبت از مواد بنویسید. با ما تماس بگیرید، ما می توانیم بیشتر توضیح بدهیم.

مرخصی با معاش

اگر در استخدام شما مرخصی با معاش شامل می باشد باید آن را در گزارش زمانی خود در دریچۀ ”Semester” بنویسید. اگر یک دورۀ مرخصی مداوم با معاش دارید باید همه روز های مرخصی خود را بنویسید. حتی روز های که بر اساس برنامۀ تان نباید کار می کردید.

اگر به شکل ساعتی استخدام شده اید و مرخص هستید در چوکات های ”Kan inte ta arbete” یا (نمی توانم کار کنم) بنویسید.

نمی توانم کار کنم

اگر بنابر دلیلی نمی توانید کار کنید، باید این گزینه را انتخاب نمایید. مثلاَ اگر به مسافرت می روید یا اگر برای مراقبت از کودکان تان کودکستان ترتیب داده نشده است. همچنان اگر کمک برای فعالیت دریافت می نمایید یا تحصیل می کنید که ما آن را تایید نکرده ایم، نیز باید این گزینه را انتخاب کنید.

مریضی

وقتی مریض هستید نمی توانید کار کنید، بناَ نمی توانید تعویض پولی بدست بیآورید. به همین دلیل باید در گزارش زمانی خود بنویسید که مریض هستید. از چوکات ها برای sjuk/VAB/föräldrapenning (مریضی/ مراقبت از فرزندان/معاش والدین) استفاده نموده و بنویسید چه مقدار روز را مریض بوده اید. سپس برای روز های که مریض بوده اید، از کارفرما تان یا هم Försäkringskassan (صندوق بیمۀ اجتماعی) تقاضای تعویض پولی نمایید.

مرخصی والدین و VAB (مراقبت از کودک)

وقتی در مرخصی والدین قرار دارید یا هم از یک کودک مریض در خانه مراقبت می کنید، نمی توانید کار کنید. به همین دلیل باید در گزارش زمانی خود بنویسید که از کودک مریض خود مراقبت نموده اید. از چوکات های sjuk/VAB/föräldrapenning استفاده نموده و بنویسید چه مقدار روز را مرخصی والدین داشته اید یا از کودک مریض مراقبت نموده اید. سپس برای این روز ها از Försäkringskassan (صندوق بیمۀ اجتماعی) تعویض پولی تقاضا کنید.

آیا از طریق ادارۀ کاریابی شامل یک برنامه هستید؟

اگر از طریق ادارۀ کاریابی شامل یک کورس آموزش بازارکار یا یک برنامه هستید، ضرورت به ارائه گزارش زمانی ندارید. در عوض باید از Försäkringskassan (صندوق بیمۀ اجتماعی) برای aktivitetsstöd (حمایت برای فعالیت) تقاضا کنید. اگر برنامۀ خود را در وسط هفته شروع یا ختم می کنید، روز های که شامل برنامه هستید را در چوکات “نمی توانم کار کنم”، بنویسید.

Dela:

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad:

Dela: