نحوۀ درخواست بیمۀ بیکاری

آیا می خواهید برای نخستین بار بیمۀ بیکاری تقاضا کنید؟ در اینجا راهنمای گام به گام در مورد چگونگی انجام دادن آن قرار دارد.

نزد ادارۀ کاریابی ثبت نام نمایید

در نخستین روز بیکاری خود را در ویب سایت ادارۀ کاریابی ثبت نام نمایید.

برای دریافت تعویض پولی در Mina sidor (صفحات من) تقاضا کنید

در سرویس الکترونیک Mina sidor (صفحات من)وارد شوید External link.و تقاضانامه برای تعویض پولی را تکمیل کنید. بعد از آن که تقاضانامۀ خود را تکمیل کردید یک فهرست "Att göra” یا آنچه را باید انجام بدهید خواهید دید. از آن فهرست معلوم می شود آیا به فرستادن معلومات بیشتر ضرورت دارید یا نه.

تصدیق کارفرما را بفرستید

شما نیاز دارید از کارفرما/ کارفرما های خود تقاضا نمایید تا برای زمانی که کار کرده اید، تصدیق کارفرما بدهد. ما برای 12 ماۀ اخیر که شما کار کرده اید به تصدیق ضرورت داریم.

تصدیق کارفرما را از طریق Mina sidor (صفحات من) بفرستید. اگر می خواهید آن را توسط پُست بفرستید، آدرس را می توانید در اینجا پیدا کنید. External link.

اطلاعات را تحویل بدهید

اگر در جریان سال اخیر به غیر از کار، فعالیت دیگری را انجام داده اید باید در مورد آن معلومات بدهید. در فهرست "Att göra" تان در Mina sidor (صفحات من) می توانید ببینید که کدام اطلاعات را باید بفرستید.

از وقت خود هر هفته گزارش بدهید

قبل از این که بتوانیم در مورد قضیۀ شما تصمیم بگیریم باید نخستین گزارش زمانی خود را تحویل بدهید. گزارش زمانی را در Mina sidor زیر عنوان Rapportera tid (گزارش دهی زمان) بفرستید. پس از آن هر هفته گزارش زمانی خود را می فرستید.

در اینجا می توانید در مورد چگونگی تکمیل نمودن گزارش زمانی تان، معلومات بیشتر بدست بیآورید.

ما به تقاضانامه شما رسیدگی می کنیم

زمانی که همه اطلاعات شما را بدست آوردیم می توانیم به تقاضانامه شما رسیدگی نماییم. ما یک تصمیم را از طریق Mina sidor به شما ارسال خواهیم کرد.

از بیمۀ بیکاری تان این گونه پول بدست می آورید

ما تعویض پولی را از طریق Swedbank (سوید بانک) پرداخت می کنیم. اگر می خواهید پول تان به یک بانک دیگر پرداخت شود می توانید از حساب بانکی تان به Swedbanks kontoregister گزارش بدهید External link..

اگر در یک بانک دیگر حساب بانکی دارید و از آن به Swedbank گزارش نداده اید، با نخستین پرداخت پول یک avi را دریافت می نمایید. Avi را می توانید به یکی از دفتر های Swedbank ببرید و پول خود را بدست بیآورید.

Dela:

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad:

Dela: