درخواست آکاسا یا بیمه بیکاری

آیا برای بار اول درخواست آکاسا یا بیمه بیکاری می‌کنید؟ در اینجا یک راهنمای گام به گام برای درخواست بیمه بیکاری وجود دارد.

در اداره کاریابی ثبت نام کنید

در اولین روز بیکاری خود در وب سایت اداره کاریابی ثبت نام کنید.

در صفحه شخصی خود برای دریافت غرامت درخواست دهید

به قسمت خدمات الکترونیکی وارد شوید و در صفحه شخصی خود External link.و برای دریافت غرامت درخواست دهید. بعد از اینکه درخواست خود را پر کردید آن را در «لیست کارهایی که باید انجام دهید» خواهید دید که اگر در آنجا اطلاعات یا مدارک بیشتری بخواهیم پیام خواهیم داد.

گواهی کارفرمای خود را بفرستید

شما باید برای زمانی که کار کرده اید از کارفرما/ کارفرمایان خود گواهی بگیرید. شما باید برای کارهایی که در ۱۲ ماه اخیر انجام داده‌اید گواهی کارفرما ارائه کنید.

گواهی اشتغال خود را از طریق صفحه شخصی خود به ما میفرستید. در صورتی که بخواهید آنرا از طریق پست برای ما ارسال کنید به آدرس زیر بفرستید. External link.

اطلاعات درست ارائه کنید

در صورتی که در یک سال اخیر غیر از کار، مشغولیت دیگری داشته اید باید عنوان کنید. شما زیر عنوان «کارهایی که باید انجام دهید» در صفحه شخصی خود اطلاعاتی که باید ارائه دهید را می‌بینید.

جدول زمانی خود را به صورت هفتگی گزارش دهید

شما باید اولین جدول زمانی خود را قبل از اینکه ما در مورد پرونده شما تصمیم گیری کنیم گزارش دهید. شما جدول زمانی خود را در صفحه شخصی زیر عنوان«گزارش زمان» وارد می‌کنید. بعد از آن جدول زمانی خود را به صورت هفتگی گزارش می دهید.

چگونگی وارد کردن اطلاعات در جدول زمانی

ما درخواست شما را بررسی میکنیم

زمانی که تمام اطلاعات شما را دریافت کردیم می‌توانیم درخواست شما را بررسی کنیم. ما تصمیم اخذ شده در مورد درخواست شما را به صفحه شخصی شما می‌فرستیم.

نحوه دریافت آکاسا یا بیمه بیکاری

ما غرامت بیمه بیکاری را از طریق بانک Swedbank پرداخت میکنیم. در صورتی که می‌خواهید غرامت شما به بانک دیگری پرداخت شود باید حساب بانکی خود را از طریقSwedbanks kontoregister External link. اعلام کنید.

در صورتی که در بانک دیگری حساب دارید و آن را در بانک اعلام نکرده‌اید اولین غرامت خود را به صورت یک قبض دریافت می کنید. شما می‌توانید این قبض را در یکی از شعبه‌های بانک Swedbank نقد کنید.

Dela:

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad:

Dela: