ኣ-ካሳ ብኸምዚ ዝስዕብ ኣገባብ ትሓትት

ንመጀመርያ ግዜኻ ዲኻ ኣ-ካሳ ትሓትት ዘለኻ? እዚ ዝስዕብ፡ ብቕድመ-ተኸተል እንታይ ክትገብር ከምዘለካ ዝሕብር መምርሒ እዩ።

ኣብ ቤት-ጽሕፈት ኣማጻእቲ ስራሕ ተመዝገብ

ኣብታ ቀዳመይቲ ስራሕ ደው ዝበልካላ መዓልቲ፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ቤት-ጽሕፈት ኣማጻእቲ ስራ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ኣቲኻ ተመዝገብ።

ኣብ ሚና-ሲዱር ኣቲኻ ገንዘብ ንኽወሃበካ ኣመልክት

ኣብ ኢ-ሸንስቲ ሚና-ሲዱር ኢልካ እቶ። Länk till annan webbplats.ነቲ ገንዘብ ንኽወበካ ክትመልኦ ዘለካ ቅጥዒ ምላእ። ነቲ ቅጥዒ ምስ መላእካዮ፡ ካባኻ ዝደለ ተወሳኺ ሓበሬታ ምስዝህሉ ኣብቲ "Att göra"-lista ዝተሰምየ ዝርዝር፡ሰፊሩ ክትረኽቦ ኢኻ።

ምስክርነት ወሃቢ-ስራሕ ልኣኽ

ንወሃቢ-ስራሕ፡ ነቲ ዝሰራሕካዮ እዋን ዝምልከት ምስክርነት ክህበካ ክትሓቶ ኣለካ። እቲ ምስርክነት ወሃቢ-ስራሕ፡ ነተን ኣብ መወዳእታ ዝሰራሕካየን 12 ኣዋርሕ ዝምልከት ጸብጻብ ዘካተተ ክኸውን ኣለዎ።

ነቲ ምስክርነት ወሃቢ-ስራሕ ብመገዲ ሚና-ሲዱር ክትልእኮ ኣለካ። ብፖስጣ ክትልእኮ ምስእትደሊ፡ ኣድራሻ፡ ኣብዚ ክትረኽቦ ትኽእል። Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

ሓበሬታ ኣቕርብ

ኣብ ውሽጢ`ዚ ዝሓለፈ ናይ ዓመት ዝኸውን ግዜ፡ ካብ ስራሕ ወጻኢ፡ ዝገብርካዮ ካልእ ነገር ምስዝህሉ፡ ብዛዕብኡ ክትሕብር ኣለካ። እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ክትልእኽ ኣለካ ዝብል፡ ኣብቲ ኣብ ሚና-ስዱር ዝርከብ "Att göra"-lista ዝተሰምየ ዝርዝር፡ ሰፊሩ ትረኽቦ።

ሰሙናዊ ንኲነታትካ ዝምልከት እዋናዊ-ጸብጻብ ክትልእኽ ኣለኻ

ጉዳይካ ከይተወሰነ እንከሎ፡ ቀዳማይ እዋናዊ-ጸብጻብ ክትልእኽ ኣለካ። እዋናዊ-ጸብጻብ፡ ኣብ ሚና-ሲዱር ኣብቲ Rapportera tid ዝብል ኣቲኻ ኢኻ እትልእኮ። ብድሕሪ`ዚ፡ ሰሙን-ሰሙን እዋናዊ-ጸብጻብ ክትልእኽ ኣለካ።

እዋናዊ-ጸብጻብ ብኸመይ ክትመልኦ ከምዘለካ ዝሕብር ሓጋዚ ሓበሬታ፡ ኣብዚ ኣለካ።

ዘእተኻዮ መጠየቕታ ንመሚ

ኩሉ ኣድላዪ ዝኾነ ሓበሬታ ምስበጸሓና፡ ዘእተኻዮ መጠየቕታ ምርኣይ ንጅምር። ዝወሰድናዮ ውሳነ ኸኣ፡ ብመገዲ ሚና-ሲዱር ንልእኮ።

ኣ-ካሳ ብኸምዚ ዝስዕብ ኣገባብ ይወሃበካ

ብጽሒትካ ዝበልናዮ ገንዘብ፡ ብመገዲ ስዊድ-ባንክ ንኸፍለካ። እቲ ገንዘብ ብኻልእ ባንክ ክኽፈለካ ምስእትደሊ፡ ኣብ መዝገብ ባንኪ-ሕሳብ ስዊድ-ባንኪ Länk till annan webbplats. ኣቲኻ፡ ንባንኪ-ሕሳብካ ዝምልከት ሓበሬታ ከተመዝግብ ኣለካ።

እትግልገለሉ ባንኪ ካልእ ባንኪ ምስዝኸውን፡ ባንኪ-ሕሳብካ ውን ኣብ ስዊድ-ባንኪ ዝተመዝገበ ምስዘይከውን፡ ቀዳመይቲ ክፍሊት ብመገዲ ቼክ ንሰደልካ። ነቲ ብቼክ ዝስደድ ገንዘብ ኣብ ቤት-ጽሕፈት ስዊድ-ባንኪ ኬድካ ከተውጽኦ ትኽእል።

Dela:

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad:

Dela: