Våra stadgar

Stadgarna är antagna på föreningsstämman 1 juli 2020.

A-kassan ska i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring betala ut ersättning till medlemmarna vid arbetslöshet.

A-kassans firma är Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa.

A-kassans verksamhetsområde är begränsat till i Sverige anställda hos kommuner, regioner, församlingar och hos andra arbetsgivare som i huvudsak bedriver skatte- och avgiftsfinansierad samhällsservice samt anställda inom naturbruksområdet.

A-kassans styrelse har sitt säte i Stockholm.

Ansökan om ersättning görs på det sätt som anges i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Utbetalning av ersättning sker på sätt som a- kassan bestämmer.

Avgift betalas för varje kalendermånad.
A-kassans styrelse bestämmer hur avgifterna ska betalas.
Av en enskilt ansluten medlem kan a-kassan ta ut ett belopp som täcker skäliga extra administrationskostnader för medlemskapet.

Utträde sker efter skriftlig anmälan. Medlemskapet gäller till den sista dagen i den kalendermånad som medlemmen begärt utträde eller tidigast från den dag då a-kassan tog emot anmälan om utträde.

Medlem som inte betalat föreskrivna avgifter eller uttaxerat belopp till a-kassan vid utgången av andra månaden efter den tid på vilken en medlemsavgift eller ett särskilt uttaxerat belopp avser, ska anses ha utträtt ur a-kassan efter den tiden.

Om särskilda skäl föreligger, kan beslutas att den som inte betalat föreskrivna avgifter eller uttaxerat belopp inom föreskriven tid ändå får behålla sitt medlemskap.

A-kassans styrelse består av 9 ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen är beslutför när minst 5 ledamöter är närvarande.

En av ledamöterna och den ledamotens suppleant utses av IAF.

Övriga ledamöter och suppleant väljs på ordinarie föreningsstämma för tiden till och med nästa ordinarie föreningsstämma.

Styrelseledamot ska vara bosatt i Sverige, om inte IAF i ett särskilt fall tillåter annat. Den som är underårig, i konkurs, har förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken eller är underkastad näringsförbud får inte vara styrelseledamot.

Utträder ledamot ur styrelsen inträder suppleanten som ledamot till och med nästa ordinarie föreningsstämma.

A-kassan ska ha tre revisorer. För varje revisor ska finnas en personlig suppleant. Revisorerna och deras suppleanter utses på ordinarie föreningsstämma för tiden till och med nästa ordinarie föreningsstämma. En av revisorerna och dennes suppleant ska vara auktoriserade. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag.

Revisorerna ska för varje verksamhetsår till föreningsstämman avge en revisionsberättelse som ska innehålla:

1. ett uttalande om årsredovisningen har upprättats enligt gällande lag och arbetslöshetskassans stadgar,
2. ett uttalande i frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och kassaföreståndaren, samt
3. ett förslag i frågan om fastställande av balansräkning och resultaträkning.

Föreningsstämma är antingen ordinarie eller extra.

Ordinarie föreningsstämma ska hållas före 1 juli varje år om inte Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har medgett annat. Styrelsen bestämmer tid och plats för föreningsstämman
Vid ordinarie föreningsstämma ska beslut fattas om:
1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
2. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och kassaföreståndaren.
3. Fastställande av budget för a-kassan och medlemsavgifter för nästkommande år.
4. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
5. Val av revisorer och suppleanter.
6. Val av valberedning
7. Övriga frågor som framläggs av styrelsen, väckts av revisorerna eller av medlem.

I beslut i ärende som anges under punkt 1 och 2 i föregående stycke, får inte ombud delta som under den tid beslutet avser varit styrelseledamot, suppleant eller revisor.

Medlem som vill få ett ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma, ska ha lämnat in ärendet skriftligt till styrelsen föreutgången av februari månad.

Föreningsstämman får uppdra åt styrelsen att fatta beslut om medlemsavgifter.

Extra föreningsstämma hålls, när styrelsen finner det lämpligt, eller när revisorerna eller minst en fjärdedel av samtliga ombud skriftligen med angivande av skälet härtill begärt det.

Rätten för a-kassans medlemmar att besluta i a-kassans angelägenheter utövas vid föreningsstämma genom valda ombud. Ombuden väljs för en tid av tre år och ska uppgå till ett antal av 30.

Val av ombud ska ske på det sätt som framgår av bilaga till dessa stadgar.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska utfärdas senast två veckor före föreningsstämman. Kallelse till extra föreningsstämma ska utfärdas senast en vecka före extrastämman.

Kallelse till föreningsstämma ska ske skriftligen via brev eller epost till varje ombud samt annonseras på a-kassans hemsida.

I kallelsen ska anges de ärenden som ska behandlas på föreningsstämman. Om förslag till ändring av a-kassans stadgar ska behandlas på föreningsstämman, ska det huvudsakliga innehållet i ändringen anges i kallelsen.

Förslag till ändring av a-kassans stadgar kan väckas av styrelsen, revisorerna eller medlem. Förslaget ska, om det inte väcks av styrelsen, inlämnas skriftligen på sätt och inom tid som anges i 8 §.

Det åligger styrelsen att till föreningsstämman avge utlåtande över förslag till stadgeändring, som kommit in till styrelsen. Förslag till ändring av stadgarna får inte tas upp till behandling utan att styrelsen haft tillfälle att yttra sig över det.

Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt endast om det vid föreningsstämma biträtts av minst tre fjärdedelar av samtliga röstberättigade.

Bestämmelse för val av ombud till föreningsstämma i Kommunals a-kassa


I Val av elektorer för val av ombud till föreningsstämma


A.
För val av ombud till föreningsstämman väljs vart tredje år en elektorsförsamling bestående av högst 188 elektorer. Suppleanter väljs i samma antal och i samma ordning som elektorerna. Suppleanterna ska inträda i elektorernas ställe i den ordning som bestäms vid valet erhållna röstetal.

B.
Vid val av elektorer indelas a-kassan i valkretsar som geografiskt följer Svenska Kommunalarbetareförbundets lokalavdelningar.

I varje valkrets ska väljas minst två elektorer i övrigt sker en proportionell fördelning efter medlemsantalet.

C.
A-kassans styrelse fastställer, före januari månads slut det år val ska ske, hur många elektorer som ska representera varje valkrets. Elektorsvalen ska därefter hållas innan april månads utgång.

D.
Som valledning i varje krets fungerar avdelningsstyrelsen i respektive lokalavdelning. I samband med lokalavdelningens årsmöte väljer valkretsen elektorer och erforderligt antal suppleanter.

Samtliga medlemmar kallas till valkretsmöte. Kallelse finns på akassans hemsida. I kallelsen ska anges tid och plats för mötet.

E.
Den lokala avdelningsstyrelsen tjänstgör som valförrättare.

Vid ajournering av valförrättningen ska valurnor förseglas, antalet avlämnade röster protokollföras och protokollet jämte förteckning över de röstande inläggas i förseglat konvolut, som omhändertas
av lokalavdelningens ordförande eller om denna kandiderar vid valet av annan styrelseledamot.

Förseglingen får inte brytas, förrän valförrättningen på nytt upptages och endast i minst hälften av valkontrollanters närvaro.

Då valförrättningen avslutats, ska protokoll över valet omedelbart upprättas. Valledningen verkställer röstsammanräkning för kretsen och upprättar protokoll, vilket åtföljt av kretsens valprotokoll
omedelbart insändes till kassastyrelsen.

medlem äger rätt att närvara under valförrättningen och vid röstsammanräkningen.

F.
Valbar till elektor är varje medlem i Kommunals a-kassa.
Undantagna är medlemmar som är föreningsombud, styrelseledamöter, suppleanter eller revisorer i a-kassan.


II Val av ombud till kassans föreningsstämma


A.
Hela riket utgör ett valdistrikt vid val av ombud till föreningsstämma.

B.
Elektorerna samlas på tid och plats som bestäms av a-kassans styrelse. Elektorerna kallas skriftligen via brev eller e-post senast två veckor före valet.

C.
Elektorerna föreslår kandidater till valet av ombud till föreningsstämman.

Kandidatnominering kan även ske genom ett av elektorerna tillsatt valutskott.

När kandidatnominering är slutförd och godkänd ska elektorerna välja 30 ombud för en tid av tre år.

Suppleanter väljs i samma antal och i samma ordning som ombuden. Suppleanterna ska inträda i ombudets ställe i den ordning som bestäms vid valet erhållna röstetal.

D.
Ombud och suppleanter väljs genom samma valförrättning. För att bli vald till ombud krävs mer än hälften av antalet avgivna godkända röster.

I de fall då detta röstetal inte uppnåtts förrättas omval, varvid de som erhåller högsta röstetal förklaras valda till ombud. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

Mandat som ombud eller suppleant upphör om den valde utträder ur a-kassan.

Dela:

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad:

Dela: