Visselblåsartjänst

För oss är det viktig att missförhållanden eller oegentligheter som inträffat i organisationen som kan skada verksamheten eller dess medarbetare uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

Varför en visselblåsartjänst?

Syftet med att ha en visselblåsarfunktion är att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden eller oegentligheter som strider mot gällande lagstiftning och Kommunals A-kassas värdegrund.

En anmälan till visselblåsarfunktionen kan göras anonymt. Vi har valt att alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör för att säkerställa rättssäkerheten. Visselblåsarfunktionen används för att rapportera alla typer av missförhållanden eller oegentligheter.

Så här gör du en anmälan

För att göra en anmälan fyller du formuläret: https://visselblasning.trustheart.se/kommunalsakassa Länk till annan webbplats.. Din anmälan hanteras av den externa och oberoende aktören Human&heart.

Du kan även göra en anmälan på:

  • telefon, ring 08-82 40 00, öppet 08.00-16.00.
  • brev, skriv till Human&heart, Pelle Bergs backe 3c, 79150 Falun

Du kan också träffa oss på Human&heart för att göra anmälan.


Det är viktigt att du läser igenom informationen på den här sidan innan du gör din anmälan.

Bra att veta om du gör en anmälan

  • Att du är skyddad mot repressalier enligt gällande rätt om du rapporterar in situationer där du har skälig anledning att anta att information om missförhållanden är sanningsenlig.
  • Att du undviker arbetsgivarens utrustning eller IT-miljöer om du inte vill att din arbetsgivare ska kunna veta vem du är.
  • Att du har rätt enligt lag att vara anonym både i relation till den som tar emot din visselblåsaranmälan och till din arbetsgivare. Samtidigt önskar vi att du vågar vara öppen med vem du är för att vi på bästa sätt ska kunna utreda vad som har inträffat. Du kan också vara öppen med din identitet gentemot visselblåsarfunktionen men samtidigt vara anonym mot din arbetsgivare.

Vad händer efter att jag skickat in min rapport?

När du lämnat in din rapport skapas ett ärendenummer och en handläggare tilldelas ditt ärende. Det görs en intern jävskontroll för att säkerställa att ingen handläggare står i intressekonflikt till det som har rapporterats.

Du kan alltid följa ärendets status genom att logga in med särskilt ID och lösenord. Du kommer inom sju arbetsdagar få uppföljning av ärendets status. Du kan välja bort att erhålla uppföljning genom att ange detta i ärendebeskrivningen.

Handläggaren kan komma att vilja ha kontakt med dig

Om du valt att få uppföljning på ärendet kan du logga in med de uppgifter du erhåller när du rapporterade om ett missförhållande. Du kan då fortsatt, om du så önskar, vara anonym gentemot handläggaren. Om du valt att lämna kontaktuppgifter kan handläggaren komma att kontakta dig för att ställa eventuella frågor.

Ärendet kommer resultera i någon av följande åtgärder

  • Om det finns skälig anledning att anta att missförhållanden och/eller andra allvarliga situationer har inträffat kommer en intern eller externutredare att besluta att en förutredning ska inledas.
  • Efter en genomförd förutredning kan ärendet komma att övergå i en fullskalig utredning där syftet är att klargöra om en överträdelse har inträffat eller inte.
  • Ärendet kan komma att avskrivas.
  • Ärendet kan komma att överlämnas till andra rättsvårdande myndigheter eller kontrollorgan.

Om din rapport skulle visa sig vara falsk

Om du rapporterar situationer som du vet inte har inträffat eller om du lämnar uppenbart vilseledande information har du inte skydd enligt gällande lagstiftning. Du får inte heller göra dig skyldig till brott när du rapporterar en situation. Uppenbart falska eller vilseledande anmälningar kan komma att bli föremål för utredning.

Behandling av personuppgifter

När du gör en anmälan om missförhållanden kommer vi behandla de uppgifter som du lämnar i anmälan. Kommunals a-kassa är personuppgiftsansvarig och Human&heart är personuppgiftsbiträde. Ändamålet med behandlingen är att kunna hantera anmälningar om missförhållanden utifrån lag 2021:890 om skydd för personer som rapporterar missförhållanden. Laglig grund för att behandla personuppgifter i visselblåsartjänsten är rättslig förpliktelse (artikel 6.1.c). Personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt men som längst upp till två år från det att ett ärende är avslutat.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och om dina rättigheter.

Dela:

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad:

Dela: