• Vma Ikon
    Ändrade öppettider under sommaren Under sommaren kommer vi att ha öppet för telefon mellan klockan 9.00-11.00 och besök mellan klockan 9.00-12.00.(OBS! Huvudkontoret i Stockholm har öp...

Så här hanterar vi personuppgifter för dig som är förtroendevald

För oss på Kommunals a-kassa är det viktigt att du som förtroendevald har full insyn i hur vi behandlar dina personuppgifter, att du känner till dina rättigheter och att du på ett lätt sätt kan utöva dem.

A-kassorna är föreningar som har ett myndighetsutövande uppdrag enligt lag. Det framgår också av lag att en a-kassa ska ha en styrelse och att a-kassans stadgar ska innehålla bestämmelser för hur nomineringsprocessen till styrelsen går till.

I nomineringsprocessen till ett förtroendeuppdrag i Kommunals a-kassas styrelse som ledamot/suppleant, som revisor/suppleant eller som valberedare behandlas dina personuppgifter. Syftet är att kunna administrera ett urval inför nomineringar och val samt för att bedöma om du har grundförutsättningarna för ett förtroendeuppdrag. Valberedningens uppdrag är att få en representation i styrelsen som speglar a-kassans medlemskår.

Om du blir förtroendevald till a-kassans styrelse eller som valberedare kommer dina uppgifter fortsättningsvis behandlas för att du ska kunna kallas till styrelsemöten, föreningsstämman samt för att a-kassan ska kunna administrera arvode, skatt, pension mm. som är kopplat till ditt uppdrag.

I nomineringsprocessen och som förtroendevald behandlas dina personuppgifter av Kommunals a-kassa som uppdragsgivare och personuppgiftsansvarig.

I nomineringsprocessen behandlas uppgifter såsom namn, bostadsadress, telefonnummer, e-postadress, ålder, kön, utbildning, yrke, bransch- och avtalsområde, privat/offentlig anställd samt övriga uppgifter som kan vara av betydelse för bedömning av om du uppfyller kraven och har kompetensen för ett förtroendeuppdrag. Vidare behandlas uppgifter som framkommer vid en intervju med dig.

Som förtroendevald behandlas uppgifter såsom namn, personnummer, bostadsadress, e-postadress, telefonnummer, bankkontonummer, och övrig information som är kopplat till ditt uppdrag, exempelvis om sjukfrånvaro eller annan frånvaro. Det innebär att även känsliga personuppgifter behandlas.

I lag (1997:239) om arbetslöshetskassor framgår att a-kassorna har fått ett uppdrag att administrera arbetslöshetsförsäkringen. Där framgår även att en a-kassa ska ha en styrelse och ta fram stadgar som styr nomineringsprocessen. Dina personuppgifter behandlas i och med det huvudsakligen med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1 c. Det vill säga att behandlingen är nödvändig för a-kassan att fullgöra en rättlig förpliktelse som åvilar oss. Vissa behandlingar kan även göras med stöd av a-kassans berättigade intresse om behandlingen är nödvändig i nomineringsprocessen och som förtroendevald. A-kassan har då gjort en intresseavvägning att uppgifterna kan behandlas (artikel 6.1 f).

Dina personuppgifter behandlas huvudsakligen av a-kassan. Därutöver kommer dina personuppgifter att delas med andra förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Myndigheter som är aktuella är framförallt Skatteverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Riksrevisionen eller Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Dina personuppgifter kommer också att behandlas av a-kassans underleverantörer. Det gäller framförallt de IT-applikationer du behöver i ditt uppdrag. Personuppgifter lämnas till och behandlas av Kommunal gällande personaladministrativa tjänster såsom arvoden, pension mm.

Vi får enligt dataskyddsförordningen inte spara personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålet med behandlingen av uppgifterna.

Om du efter nomineringsprocessen inte blir förtroendevald kommer dina uppgifter att raderas. Blir du förtroendevald sparas dina uppgifter under uppdragstiden och efter avslutat uppdrag har vi rättliga förpliktelser att spara uppgifter viss tid. Det gäller bokföringsmässiga förpliktelser kopplat till ditt arvode men även för att senare kunna genomföra pensionsutbetalningar. Protokoll från styrelsemöten sparas för evigt.

Du har rätt att:

  • Ta del av vilka uppgifter vi behandlar om dig genom att kostnadsfritt begära ut ett s.k. registerutdrag.
  • Du har rätt att begära rättelse (att vi korrigerar felaktiga uppgifter),
  • Du har rätt till radering (att vi tar bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas), och
  • Du har rätt till begränsning av personuppgifter (att vi i någon del upphör med behandling).

Kontakta a-kassans dataskyddsombud Maria Kilander om du har frågor om vår hantering av dina personuppgifter:

dataskyddsombud@kommunalsakassa.se

Om du anser att Kommunals a-kassa behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen, kan du lämna in ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Du kan läsa mer på www.imy.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela:

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad:

Dela: